Smithin siivouspalvelut

Pienikin työ on arvokasta

Perus- ja erikoissiivousta pääkaupunkiseudulla

Smithin Sii­vous­pal­velut on pieni kesällä 2019 perus­tettu sii­vousalan yritys. Pää­toi­mia­laamme ovat sopi­mus­siivous sekä eri­kois­siivous, joita teemme laa­duk­kaasti ja tar­kasti ammat­ti­tai­dolla. Pal­ve­lui­tamme tar­joamme yksi­tyi­sille hen­ki­löille ja yrityksille.

Toimimme pääkaupunkiseudun alueella Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa sekä Kirkkonummella.

Pys­tymme toi­mit­tamaan pal­ve­lui­tamme nopeal­lakin aika­tau­lulla, joten otathan yhteyttä sii­vous­tarpeen yllättäessä!

Tutustu palveluihimme

Sopimussiivous asiakkaan tarpeiden mukaan

Tar­joamme eri­laisia vaih­toehtoja päi­vit­täi­sille, vii­koit­tai­sille ja kuu­kausit­tai­sille sii­vouk­sille aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Sopimussiivoukseen voi kuulua mm. seuraavia osa-alueita:

 • Yllä­pi­sii­voukset
 • Kova­pin­taisen lattian puh­distus ja huolto
 • Vas­taanoton tai aulan siivous
 • Keittiön / wc: n siivous / varastointi
 • Pöly ja ikku­noiden pesu
 • Toi­mis­to­jär­jes­telmän puhdistus
 • Jät­teiden poisto
 • Puh­dis­tus­oh­jelmat
 • Päi­vä­siivous ja illan siivous

Pyydä tarjousta sopimus- tai erikoissiivouksesta!

Erikoissiivous – kun pelkkä perussiivous ei riitä

Pyydä kil­pai­lu­ky­kyistä tar­jousta eri­kois­sii­vouk­sesta. Hoi­damme isot ja pienet pro­jektit seu­raa­villa osa-alueilla:

 • Yllä­pi­tä­sii­voukset
 • Koti­sii­voukset
 • Toi­mis­to­sii­voukset
 • Suur­si­voukset
 • Lop­pusii­voukset
 • Muut­to­sii­voukset
 • Raken­nus­sii­voukset
 • Ikku­napesu

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­tetur adi­piscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pul­vinar dapibus leo.

Soita 000 000 0000